Zespół Placówek Resocjalizacyjnych

Telefon: +48 71/3195-179; +48 71/3195-185; +48 71/7280-888

E-mail: sekretariat@zprbrzegdolny.pl

Tara

Marcin Miłkowski

    Do  schronisko dla koni „TARA” w Piskorzynie zostaliśmy zaproszeni w 2008 roku przez grupę wolontariatu działającą w Powiatowym Zespole Szkół w Brzegu Dolnym.  Dzięki panu Marcinowi Miłkowskiemu powstał Program  edukacyjny o charakterze ekologiczno – profilaktycznym realizowany w formie wyjazdów młodzieży niedostosowanej społecznie, który spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży przebywającej w naszej Placówce, wywarł  też pozytywny wpływ na wychowanków, podniósł efektywność realizowanych zadań. Do tej pory w programie wzięło udział około 300 wychowanków, odbyło się ponad 60 wyjazdów, podczas których nasi podopieczni byli zapoznawani z działalnością Fundacji, wykonywali prace: porządkowe, remontowe, uczyli się opieki nad zwierzętami ( konie, psy, koty, owce ,kozy ).  Pracownicy Fundacji podczas wyjazdów pomagają nie tylko  w opiece nad wychowankami, ale także pracują razem z nimi. Osobą inicjującą, prowadzącą działania jest Piotr Jankowiak- Szyłogalis. Dzięki  współpracy ze schroniskiem „TARA” naszej Placówce  udaje się  zapobiegać wykluczeniu społecznemu, rozwijać empatię i postawy prospołeczne u podopiecznych, realizować edukację ekologiczną, integrować wychowanków, redukować u nich agresję.

     Obecnie w schronisku znajduje się ponad 100 koni oraz ponad 100 innych zwierząt (głównie psy i koty). Zwierzętami codziennie zajmują się 2 osoby – właściciele i pracownicy schroniska państwo Skarlett Szyłogalis i Piotr Jankowiak – Szyłogalis  oraz zatrudnieni pracownicy i wolontariusze. Program jest między innymi odpowiedzią na ich apel o pomoc i wsparcie.                         

Program zakłada:

-    systematyczną pracę na rzecz schroniska, w dni wolne od nauki szkolnej, dwa czasami trzy razy w miesiącu -  w soboty, w godzinach od  800 do około 1400 lub od 14:00 do 19:00. W szczególnych przypadkach przewiduje się wyjazdy w dniach nauki szkolnej, po zajęciach lekcyjnych; grupa od 7 do 12 osób, trzon grupy stanowią wychowankowie grup  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, w wieku od 13 do 18 lat.

-   edukację ekologiczną wychowanków prowadzoną w schronisku dla koni „Tara”;

-    edukację ekologiczną wszystkich wychowanków ZPR prowadzoną przez ich rówieśników wyjeżdżających do schroniska, w formie prowadzenia gazetki ściennej na terenie placówki, przygotowaniu prezentacji z realizacji programu oraz z zakresu edukacji ekologicznej prezentowanej na forum Placówki, w klasach podczas zajęć wychowawczych, w grupach internatowych podczas zajęć tematycznych.

            Po zrealizowanych wyjazdach młodzież przygotuje tabla ze zdjęciami i informacjami z wyjazdów. Tabla zostaną wywieszone na głównym holu szkoły a informacje z wyjazdów, artykuły przekazane do telewizji i gazety lokalnej, propagując ideę pomocy zwierzętom, pracy w schronisku na zasadzie wolontariatu itp.  W  roku szkolnym 2010/2011 wychowankowie placówki wraz z koordynatorem programu mieli okazje wystąpić przed kamerami Telewizji Wrocław, która przygotowywała program o schronisku i współpracujących ze schroniskiem instytucjami. Informacje o pracy wychowankach wraz ze zdjęciami regularnie ukazują się na stronie internetowej fundacji www.fundacjatara.infooraz na stronie placówki www.zprbrzegdolny.pl

 

      Fundacja stara się edukowaćspołeczeństwo, prowadzone są zajęcia dladzieci niepełnosprawnych i nadpobudliwych emocjonalnie z zakresu nawiązywania kontaktu i opieki nad końmi. Prowadzone są prelekcje wszkołach, schronisko odwiedzają  wycieczki szkolne -  właściciele schroniska starają się zaszczepić w młodzieży miłość do zwierząt, współczucie i empatię, uczą jak reagować, gdy ktoś krzywdzi zwierzę. Promowany jest wegetarianizm i ekologiczny styl życia.

 
     Działania Fundacji Tara zmierzają w kierunku zmiany świata na lepszy poprzez przeciwdziałanie okrucieństwu człowieka wobec zwierzątwalkę o zakazanie uboju rytualnego. Obecnie Fundacja Tara skupia się w walce o :

 

  zakazie  zabijania  polskich  koni  na mięso,

  zakazie  hodowania  koni  na  mięso,

  zakazie  transportu  polskich koni  do  zagranicznych rzeźni