Zespół Placówek Resocjalizacyjnych

Telefon: +48 71/3195-179; +48 71/3195-185; +48 71/7280-888

E-mail: sekretariat@zprbrzegdolny.pl

RODO

Super User

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

inspektor: Pani Amanda Gas

Telefon 763000140 

Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Archiwum

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), informujemy że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym

2.     W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 76 300 01 40

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu archiwizacji danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizacji wniosku dotyczącego praw wynikających z RODO .

4.     Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a.        Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

b.       art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5.     Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa., 

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku realizacji wniosku dotyczącego praw wynikających z RODO – 6 lat.  

7.     Posiada Pani/Pan prawo:

a.        Prawo żądania dostępu do danych. Wykonanie obowiązku, następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych (art. 22b ust. 3 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)

b.       Prawo żądania sprostowania danych. Ograniczone w stosowania w związku z art. 22b ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Administrator przyjmuje od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując jednak ingerencji w materiały archiwalne)

c.        Prawo usunięcia danych w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

d.       Prawo żądania ograniczenia przetwarzania. Ograniczone w stosowaniu w związku z art. 22b ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (nie ma zastosowania art. 18 RODO lit. a) oraz b) RODO w związku z przetwarzaniem danych w archiwum).

8.     Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

9.     Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

10.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

11.   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa.

12.   Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wniosku, dotyczącego praw wynikających z RODO.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), informujemy że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym

2.     W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 76 300 01 40

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzeniu dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obroną przed roszczeniami.

4.     Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a.        Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

b.       Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

c.        Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

d.       art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5.     Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. W szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r. Poz. 1579 i 2018) (Ustawa PZP); Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych), 

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W szczególności zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy PZP przez okres 4 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana lub postępowanie o udzielenie Zamówienia zostało zakończone bez zawarcia umowy,  

7.     Posiada Pani/Pan prawo:

a.        Prawo żądania dostępu do danych(w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu zgodnie z art. 8a ustawy PZP).

b.       Prawo żądania sprostowania danych (zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników zgodnie z art. 97 ust. 1b ustawy PZP).

c.        Prawo usunięcia danych w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

d.       Prawo żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

8.     Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

9.     Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

10.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

11.   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

12.   Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.