Brzeg Dolny, 24.01.2020r.

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

            Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym informuje, że odbędzie się Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Wychowanka odnośnie utworzenia Okresowej Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania wychowanków-uczniów po I semestrze roku szkolnego 2019/2020.

 

Gr. IV MOS – 03.02.2020r. godz. 12:30

Gr. II MOS – 05.02.2020r. godz. 11:00

Gr. III MOS – 06.02.2020r. godz. 11:00

Gr. I MOS – 06.02.2020r. godz. 12:30

Jeżeli Państwo nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu, kopia Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego syna/podopiecznego zostanie przesłana na Państwa adres.

Pragniemy zaznaczyć, mając na uwadze zachowanie podstawowych zasad ekologii oraz dbałości o środowisko naturalne, że przyjętym przez placówkę sposobem informowania rodziców/opiekunów prawnych o kolejnych spotkań Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej dla poszczególnej grupy wychowawczej jest strona internetowa www.zprbrzegdolny.pl, gdzie po wejściu w zakładkę POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA, uzyskają Państwo niezbędne informacje.[1]Na podstawie  art. 6 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017r., poz.1578)

Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 Nasi wychowankowie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami, w ramach POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, biorą udział w następujących zajęciach specjalistycznych:

·      SOCJOTERAPIA

·      ARTETERAPIA

·      TERAPIA PEDAGOGICZNA

·      TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

·      TERAPIA EEG BIOFEEDBACK

·      LOGOPEDIA

·      PORADNICTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

·      TERAPIA UZALEŻNIEŃ

·      TERAPIA Z ELEMENTAMI ZAJĘĆ PRAKTYCZNO-TECHNICZNYCH

·      TERAPIA Z ELEMENTAMI DRAMY

·      ZAJĘCIA SPORTOWO-TURYSTYCZNE

 

 

Udzielane jest również wsparcie dla rodziny w formie poradnictwa psychologicznego, pomocy w nawiązywaniu współpracy  z podmiotami pomocowymi oraz poradnictwa prawnego i rodzinnego

 

Nauczyciele proponują Państwa dzieciom/podopiecznym udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia i zainteresowania z przedmiotów

·      HUMANISTYCZNYCH

·      MATEMATYCZNYCH

·      JĘZYKOWYCH

·      SPORTOWYCH

·      PRZYRODNICZYCH

 

 

HARMONOGRAM PRACY

PSYCHOLOGA I PEDAGOGA MŁODZIEŻOWEGO OŚRDKA SOCJOTERAPII

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

PSYCHOLOG

mgr Natalia Cichosz

 

PEDAGOG

mgr Agnieszka Baczyńska-Halama

PONIEDZIAŁEK

 

12:00-18:00

8:00-13:00

WTOREK

 

13:00-18:00

8:00-13:00

ŚRODA

 

8:00-13:00

12:00-17:00

CZWARTEK

 

13:00-18:00

8:00-13:00

PIĄTEK

 

8:00-13:00

13:00-18:00

 

Z uwagi na organizację pracy Placówki w porozumieniu pracownika z Dyrektorem godziny pracy mogą ulec zmianie.